top of page
Iris Nebula.png

Dharma Transmission and Achievements

Zen Master Sebastian Rizzon's Dharma Master Certficates of Achievement

On January 19, 2014, Zen Master Sebastian Rizzon successfully passed his test to become a Shim Gum Do Zen Sword Master. After many years of dedicated practice and numerous demonstrations of his ability as a Zen Instructor, Sebastian Rizzon was officially ordained a Star Dharma Master by Great Zen Master Chang Sik Kim becoming the 80th teacher in his lineage.

Zen Master Rizzon's Dharma Master Precepts

Zen Master Sebastian Rizzon's 

Dharma Master Certificate

Zen Master Sebastian Rizzon's 

Dharma Master Precepts

Certificates_edited.jpg

During his 16 years living with and studying under Great Zen Master Chang Sik Kim, Zen Master Sebastian Rizzon was a certified teacher, taking precepts and achieving various ranks in numerous Shim Gum Do Martial arts. He is an 8th Star master in Zen Sword, 7th Star Master in Shin Boep (Body Dharma), and 2nd Star Blackbelt in Ho Shin Sul (self-defense). He ultimately received honorable recognition from his teacher by attaining the Universal Light Master path in 2019.  

Zen Master Sebastian Rizzon's various teaching certificates, precepts, and certificates of achievement.

Dharma Lineage

India

The Buddha Shakyamuni

1. Mahakasyapa

2. Ananda

3. Sanakavasa

4. Upagupta

5. Dhrtaka

6. Miccaka

7. Vasumitra

8. Buddhanandi

9. Buddhamitra

10. Parsva

11. Punyayasas

12. Asvaghosa

13. Kapimala

14. Nagarjuna

15. Kanadeva

16. Rahulata

17. Sanghanandi

18. Gayasata

19. Kumarata

20. Jayata

21. Vasubandhu

22. Manorhita

23. Haklena

24. Aryasimha

25. Basiasita

26. Punyamitra

27. Prajnatata

28. Bodhidharma

China

29. Hui K’o

30. Seng Ts’an

31. Tao Hsin

32. Hung Jen

33. Hui Neng

34. Huai Jang

35. Ma-tsu Tao-i

36. Pai-chang Huai-hai

37. Huang-po Hsi-yun

38. Lin-chi I-hsuan

39. Hsing-hua Tzun-chiang

40. Nan-yuan Hui-yu

41. Feng-hsueh Yen-chao

42. Shou-shan Hsing-nien

43. Tai-tzu Yuan-shan

44. T’zu-ming Ch’u-yuan

45. Yang-ch’i Fang-hui

46. Pai-yun Shou-tuan

47. Wu-tsu Fa-yen

48. Huan-wu K’o-ch’in

49. Hsu-ch’iu Shao-lung

50. Ying-an T’an-hua

51. Mi-an Hsi-chieh

52. P’o-an Tsu-hsien

53. Wu-chuan Shih-fan

54. Hsueh-yen Hui-lang

55. Chi-an Tsung-hsin

56. Shih-shih Ch’ing-kung

Korea

57. Tae-Ko Bo-Wu

58. Whan-Am Hon-Su

59. Ku-Gok Gak-Un

60. Byeok-Ke Joung-Shim

61. Byeok-Song Ji-Eom

62. Bu-Yong Yeong-Kwan

63. Cheong-Heo Hyu-Jeong

64. Pyeon-Yang Eong-Ki

65. Pung-Joung Heon-Shim

66. Weol-Dam Seol-je

67. Hwan-Seong Ji-An

68. Ho-Am Che-Jeong

69. Cheong-Bong Keo-An

70. Yul-Bong Cheong-Kwa

71. Keum-Heo Beop-Cheom

72. Young-Am He-Eon

73. Yeong-Weol Bong-Yul

74. Man-Hwa Bo-Seon

75. Kyong-Ho Seong-Wu

76. Man-Gong Weol-Myeon

77. Ko-Bong Gyeong-Uk

78. Seung-Sahn Haeng-Won

79. Shim Gum Do Founding Master

Great Zen Master Kim Chang Sik Won Gwang

U.S.A

80. Zen Master Sebastian Rizzon Mu Shim Gum

bottom of page